Bomenrapport

Download hier het rapport van de bomenexpertise uitgevoerd door een Certified European Tree Technician.

- Rapport (.pdf)

- Bijlagen (.zip)

 

U zult hierin onder meer kunnen lezen dat:

  • om de oude zomereiken te behouden is het noodzakelijk het voorontwerp te herzien en in te richten in functie van het duurzaam behoud van deze bomen (p. 19).

 

  • binnen de huidige plannen de duurzame slaagkansen voor de Toekomstboom zeer beperkt zijn. De boom is in een goede conditie, het is de op 2 na dikste boom van het bestand en heeft een goede toekomstverwachting. Deze inheemse beeldbepalende absoluut te behouden zomereik zou de kans moeten krijgen zijn rol als Toekomstboom op te nemen en vrij uitgroeiend volwassen te zijn en te veteraniseren om over 600 jaar of meer nog deel uit te maken van deze stad. Wij mensen zijn uiteindelijk maar passanten van de bomen, terwijl deze bomen over generaties heen blijven bestaan. Op de 1e plaats moet er overwogen worden de curve van de tramlijn aan te passen om de boom maximaal te behouden. [...] Indien er geen mogelijkheden bestaan de boom ter plaatse te behouden moet er dringend overwogen worden de boom te verplaatsen binnen het project ongeveer 20m noordwaarts waar nieuwe aanplant is voorzien (p. 14-15);

 

  • op dit moment niet duidelijk is of er een boombeschermingsplan bestaat en welke maatregelen concreet zullen worden genomen door de Stad om de bomen heelhuids door de werken te halen (p. 4);

 

  • de zomereiken in de Boekenberglei een verminderde conditie hebben vanwege de matige condities van de groeiplaatsen, en dat de aanleg van de tramlijn noemenswaardige gevolgen zal hebben voor de gezondheidstoestand en de toekomstverwachtingen van de bomen (het gaat hier dus niet enkel over de Toekomstboom), p. 11;

 

  • om de zomereiken te beschermen, er op de eerste plaats overwogen moet worden om de mobiliteitsinrichting van de Boekenberglei te herzien, waarbij er gekozen wordt voor een andere inrichting, waarbij de verharding onder de bomen boomvriendelijker kan worden ingericht, door bijv. parkeren links en fietspad op 2e maaiveldconstructie in de middenberm (p. 11);

 

  • binnen het huidige ontwerp de trambaan en zijn fundering zeer dicht op de stamvoeten en binnen de verankeringszone (BVZ) van de te behouden bomen ligt. Een traditionele trambedding heeft significante gevolgen voor de bomen in kwestie en brengt de toekomstverwachtingen van deze bomen in het gedrang (p. 13);

 

  • bovengronds de diktegroei van de bomen uiteindelijk in conflict zal raken met de voertuigen (p. 14), wetende dat een zomereik (afhankelijk van de omstandigheden) tot een centimeter breder kan worden per jaar, waardoor het rendement van de tramsporen misschien beperkt blijft tot 30 à 40 jaar, waarna de tram de boom stuk rijdt of omgekeerd;

 

 

Belangrijk om te vermelden is ook dat de ingetekende bomen in het ontwerp van de Stad niet volledig overeen lijken te komen met de realiteit (cf. Groeninventaris Stad Antwerpen). 


De nefaste impact op onze buurt kan vermeden worden als De Lijn en het stadsbestuur bereid zijn om alternatieven voor de keerlus grondig te bekijken. De oorspronkelijke plannen gaan al jaren mee, er is reeds veel werk en energie in gekropen, maar deze plannen staan niet in steen gebeiteld. Er zijn alternatieven mogelijk, die goed zijn voor de portemonnee, goed voor de buurt, goed voor het openbaar vervoer en vooral ook: goed voor het vertrouwen in de politiek. Onze buurt verdient het om correct geïnformeerd te worden, en inspraak te krijgen in de plannen voor de heraanleg van de straten. De keerlus gijzelt de opwaardering van de buurt, kost miljoenen en biedt geen meerwaarde.